Aby wziąć udział w Projekcie prosimy o wypełnienie formularza.
Przy poszczególnych datach podano maksymalną liczbę uczestników, którzy mogą być obecni na pokazie.

Zgłaszający otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w wybranym pokazie.

 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Projektu pn. Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w Akademii Tarnowskiej i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Akademię Tarnowską dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji w Projekcie (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119).

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Akademia Tarnowska informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana (i dziecka jeśli dotyczy) danych osobowych jest Rektor Akademii Tarnowskiej. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów lub przez email: at@atar.edu.pl

  2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: inspektor_odo@anstar.edu.pl, telefonicznie 14 6316643 lub listownie na adres podany w pkt. 1.

  3. Pani/Pana (i dziecka - jeśli dotyczy) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji Projektu Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w Akademii Tarnowskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO .

  4. Pani/Pana (i dziecka - jeśli dotyczy) dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, jednak nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia projektu.

  5. Pani/Pana (i dziecka - jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa powszechnie obowiązującego.

  6. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) narusza przepisy RODO.

  9. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.

  Skip to content